โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่  3  บ้านบ้านควนสูง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร –

มด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมด การสื่อสารและการหาอาหารของมดทำอย่างไร

มด

มด มีมากกว่า 12,000 สายพันธุ์ พบได้ในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกา มีหลายขนาด สีสัน และลักษณะการทำงาน มดอาศัยอยู่ในอาณานิคมที่มีลำดับชั้นที่มีโครงสร้าง ฝูงโดยทั่วไปประกอบด้วยมดงาน มดทหาร และราชินีเพียงตัวเดียวที่รับผิดชอบในการสืบพันธุ์ ฝูงมดแสดงการแบ่งงานกันทำ โดยมดต่างๆ จะทำงานเฉพาะทาง เช่น การหาอาหาร การดูแลลูกอ่อน การปกป้องฝูง และการสืบพันธุ์

การสื่อสารของมด

เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าทึ่งซึ่งขับเคลื่อนโดยสัญญาณทางเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนเป็นหลัก สัญญาณเคมีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการประสานกิจกรรมของมดแต่ละตัวและทำให้แน่ใจว่ามดทั้งฝูงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือภาพรวมของการสื่อสารของมด

 • ฟีโรโมน:เป็นสารเคมีที่ปล่อยออกมาจากมดที่สามารถกระตุ้นพฤติกรรมหรือการตอบสนองเฉพาะของมดตัวอื่นๆ ฟีโรโมนที่แตกต่างกันจะทำหน้าที่ต่างๆ กัน รวมทั้งทำเครื่องหมายตามเส้นทาง ระบุตัวรัง ส่งสัญญาณอันตราย และระบุแหล่งอาหาร
 • ฟีโรโมนตามรอย:เมื่อมดสอดแนมค้นพบแหล่งอาหาร มันจะปล่อยฟีโรโมนตามรอยเมื่อมันกลับรัง เส้นทางเคมีนี้นำทางมดงานตัวอื่นไปยังอาหาร ความแรงของฟีโรโมนเทรลสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพและปริมาณของแหล่งอาหารได้
 • การรับสมัคร:เมื่อมดเดินตามเส้นทางฟีโรโมนไปยังแหล่งอาหารมากขึ้น กลิ่นก็จะแรงขึ้น กระบวนการนี้ขยายเส้นทางและรับสมัครมดมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความพยายามในการหาอาหารอย่างรวดเร็วและประสานกัน
 • ฟีโรโมนเตือนภัย:เมื่อมดตรวจพบภัยคุกคามหรืออันตราย มันจะปล่อยฟีโรโมนเตือนภัยเพื่อเตือนมดตัวอื่นๆ สิ่งนี้สามารถกระตุ้นการตอบสนองเชิงป้องกัน เช่น การสร้างสิ่งกีดขวางหรือการโจมตีภัยคุกคาม
 • การรับรู้:มดใช้ฟีโรโมนเพื่อจดจำรังจากผู้บุกรุก การยอมรับนี้มีความสำคัญต่อการรักษาความสมบูรณ์ของอาณานิคมและป้องกันการโจมตีจากบุคคลภายนอก
 • ฟีโรโมนราชินี:มดราชินีผลิตฟีโรโมนที่ควบคุมพฤติกรรมและความสามารถในการสืบพันธุ์ของมดตัวอื่นในฝูง ฟีโรโมนเหล่านี้ช่วยรักษาโครงสร้างทางสังคมและความสามัคคีของอาณานิคม
 • กลิ่นรัง:ฝูงมดแต่ละฝูงมีกลิ่นที่แตกต่างกันเนื่องจากการรวมกันของฟีโรโมนที่มีอยู่ กลิ่นนี้ช่วยให้มดแยกความแตกต่างระหว่างอาณานิคมต่างๆ และช่วยพฤติกรรมในอาณาเขต
 • การสื่อสารผ่านการสัมผัส:มดยังสามารถสื่อสารผ่านการสัมผัสทางกายภาพ เช่น เสาอากาศ (เสาอากาศสัมผัส) การโต้ตอบนี้สามารถถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและเงื่อนไขของเพื่อนร่วมรัง
 • ภาษาเต้นรำ:มดบางชนิดใช้การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนเหมือนการเต้นรำเพื่อสื่อสารตำแหน่งและคุณภาพของแหล่งอาหาร ทิศทางและระยะเวลาของการเต้นรำสื่อถึงข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและระยะทางของอาหาร
 • การสื่อสารที่ปรับเปลี่ยนได้:การสื่อสารของมดนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากทางเดินไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสิ่งกีดขวาง มดสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและค้นหาเส้นทางใหม่โดยใช้ฟีโรโมนที่แตกต่างกัน

การหาอาหารของมด

เป็นพฤติกรรมที่แสดงโดยมด ซึ่งพวกมันจะค้นหาและรวบรวมแหล่งอาหารเพื่อนำกลับไปยังอาณานิคมของพวกมัน การหาอาหารเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับฝูงมดเนื่องจากช่วยให้พวกมันอยู่รอดได้โดยการให้สารอาหารและพลังงานที่จำเป็นแก่พวกมัน มดได้พัฒนากลยุทธ์การหาอาหารที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สายพันธุ์ของ มด สภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ และประเภทของแหล่งอาหารที่มีอยู่ สิ่งสำคัญบางประการในการหาอาหารของมดมีดังนี้

การหาอาหารของมด

 • การก่อตัวของเส้นทาง:มดหลายสายพันธุ์สื่อสารผ่านการใช้ฟีโรโมน เมื่อมดค้นพบแหล่งอาหาร มันจะทิ้งฟีโรโมนเป็นทางกลับไปยังรังของมัน มดตัวอื่นสามารถเดินตามสารเคมีนี้เพื่อหาแหล่งอาหารได้ เมื่อมดเดินทางไปตามทางเดินมากขึ้น ความเข้มข้นของฟีโรโมนก็เพิ่มขึ้น ทำให้เส้นทางดึงดูดมดตัวอื่นมากขึ้น
 • การหาอาหารระยะสั้นเทียบกับระยะยาว:มดอาจมีส่วนร่วมในการหาอาหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การหาอาหารระยะสั้นเกี่ยวข้องกับการค้นหาแหล่งอาหารในบริเวณใกล้เคียง ในขณะที่การหาอาหารระยะยาวเกี่ยวข้องกับการสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อหาแหล่งทรัพยากรที่มากขึ้น
 • การสรรหา:เมื่อพบแหล่งอาหาร มดบางชนิดแสดงพฤติกรรมการสรรหา มดที่หาอาหารอาจกลับไปที่อาณานิคมและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมบางอย่างที่กระตุ้นให้มดตัวอื่นติดตามพวกมันไปยังแหล่งอาหาร
 • การแบ่งงาน:ฝูงมดมักจะมีผู้หาอาหารเฉพาะทางที่ปรับให้เข้ากับบทบาทเฉพาะ มดบางตัวอาจเชี่ยวชาญในการหาอาหารบางประเภท เช่น สารที่มีน้ำตาลหรือแหล่งที่มีโปรตีนสูง การแบ่งงานกันทำให้แน่ใจว่าอาณานิคมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอาหารที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทฤษฎีการหาอาหารที่เหมาะสมที่สุด:มดก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เชื่อว่าเป็นไปตามหลักการของทฤษฎีการหาอาหารที่เหมาะสมที่สุด ทฤษฎีนี้เสนอแนะว่าสัตว์ต่างๆ จะพยายามเพิ่มปริมาณพลังงานที่ได้รับในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหาร มดมักจะเลือกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดไปและกลับจากแหล่งอาหารตามหลักการนี้
 • ความจำและการเรียนรู้:มดบางชนิดมีความสามารถในการเรียนรู้และความจำ ทำให้สามารถจดจำตำแหน่งของแหล่งอาหารและปรับพฤติกรรมการหาอาหารตามประสบการณ์เดิมได้
 • การแข่งขันและการโต้ตอบ:มดอาจแข่งขันกับมดหรือสายพันธุ์อื่นเพื่อทรัพยากรอาหารที่จำกัด มดบางชนิดได้พัฒนากลไกเพื่อปกป้องแหล่งอาหารของพวกมันจากคู่แข่ง เช่น พฤติกรรมก้าวร้าวหรือการป้องกันสารเคมี
 • ช่วงเวลาของวัน:พฤติกรรมการหาอาหารอาจแตกต่างกันไปตามเวลาของวันและสภาพแวดล้อม มดบางชนิดออกหากินในช่วงเวลาเฉพาะ เช่น ตอนเช้าตรู่หรือบ่ายแก่ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงเกินไป

รังของมด

หรือที่เรียกว่าฝูงมดหรือเนินมด เป็นบ้านและศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับฝูงมด ฝูงมดเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนและมีระเบียบสูง ซึ่งมดแต่ละตัวทำงานร่วมกันเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของฝูงโดยรวม รังมดมีขนาด รูปร่าง และตำแหน่งต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมดและสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติหลักและลักษณะของรังมด

มด

 1. การสร้าง:มดงานสร้างรังมดโดยใช้ส่วนผสมของดิน เศษวัสดุจากพืช และบางครั้งแม้แต่สารคัดหลั่งจากร่างกายของมดเอง มดต่างสายพันธุ์สร้างรังด้วยวิธีต่างๆ บางชนิดสร้างอุโมงค์และห้องใต้ดินอันประณีต ในขณะที่บางชนิดสร้างรังบนต้นไม้หรือพุ่มไม้โดยใช้ใบไม้และวัสดุจากพืชอื่นๆ
 2. ห้องและอุโมงค์:รังมดมักประกอบด้วยเครือข่ายของห้องและอุโมงค์ พื้นที่เหล่านี้ทำหน้าที่ต่างๆ ภายในอาณานิคม เช่น เรือนเพาะชำสำหรับเลี้ยงลูก (ตัวอ่อนมดและดักแด้) พื้นที่เก็บอาหาร และที่อยู่อาศัยของมดวรรณะต่างๆ รวมถึงราชินี คนงาน และบางครั้งเป็นทหาร
 3. ห้องราชินี:มดราชินีมีหน้าที่วางไข่ มักจะมีห้องพิเศษของตัวเองอยู่ภายในรัง ห้องนี้ออกแบบมาเพื่อการปกป้องและความสะดวกสบายของเธอ เนื่องจากเธอมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของอาณานิคม
 4. การดูแลลูก:ตัวอ่อนมดและดักแด้มีความไวต่ออุณหภูมิและความชื้น คนงานจะดูแลลูกอย่างระมัดระวัง เคลื่อนย้ายพวกมันไปมาระหว่างห้องต่างๆ ตามความจำเป็นเพื่อรักษาสภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาของพวกมัน
 5. โครงสร้างทางสังคม:รังมดมีการแบ่งงานที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในรัง มดงานมีหน้าที่หาอาหาร ดูแลรัง ดูแลลูก และปกป้องฝูง ทหารถ้ามีการปรับตัวเป็นพิเศษสำหรับการป้องกัน
 6. การระบายอากาศและการควบคุมสภาพอากาศ:มดมักจะแสดงการควบคุมสภาพอากาศภายในรังของมันได้อย่างน่าทึ่ง พวกมันอาจมีห้องที่ความลึกต่างกันเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และพวกมันใช้ความร้อนจากร่างกายโดยรวมเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในรัง
 7. การขยายรัง:เมื่อฝูงมดเติบโตขึ้น มันอาจจะขยายรังโดยการสร้างห้องและอุโมงค์ใหม่ การขยายตัวนี้ช่วยรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและให้พื้นที่สำหรับเก็บลูกและอาหารเพิ่มเติม
 8. การป้องกันและการป้องกัน:รังมดมีระบบป้องกันจากผู้ล่าและภัยคุกคาม บางชนิดใช้ยามทางเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกเข้าไปในรัง ในขณะที่บางชนิดมีมดทหารที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้เพื่อปกป้องอาณานิคม
 9. ตำแหน่งของรัง:รังมดสามารถพบได้ในหลายตำแหน่ง เช่น ดิน เศษใบไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ หรือแม้แต่ภายในโครงสร้างของอาคารมนุษย์ บางชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้ หมายความว่าพวกมันสร้างรังบนต้นไม้หรือพุ่มไม้ ในขณะที่บางชนิดอาศัยอยู่บนพื้นดิน

การสืบพันธุ์ของมด

เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของมดและบทบาทเฉพาะของสมาชิกในวรรณะต่างๆ ภายในอาณานิคม โดยทั่วไปแล้วฝูงมดจะประกอบด้วย 3 วรรณะหลัก ได้แก่ นางพญา ตัวผู้ และคนงาน แต่ละวรรณะมีบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในกระบวนการสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์ของมด

 1. ราชินีมด
  • มดราชินีเป็นตัวเมียสืบพันธุ์หลักในฝูง หน้าที่หลักของพวกมันคือการวางไข่ซึ่งจะพัฒนาเป็นมดตัวใหม่
  • ไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วที่ราชินีวางจะกลายเป็นมดตัวเมีย (คนงานหรือว่าที่ราชินีในอนาคต) ในขณะที่ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จะพัฒนาเป็นมดตัวผู้
  • มดราชินีมักจะมีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นในฝูงและมีระบบสืบพันธุ์ที่เจริญดี
  • มดบางสายพันธุ์มีฝูงมดราชินีตัวเดียว ในขณะที่บางชนิดอาจมีราชินีหลายตัวทำงานร่วมกันเพื่อวางไข่และคงไว้ซึ่งผลผลิตการสืบพันธุ์ของฝูงมด
 1. มดตัวผู้
  • มดตัวผู้หรือที่เรียกว่าโดรนนั้นถูกผลิตโดยราชินีเพื่อจุดประสงค์ในการผสมพันธุ์
  • หน้าที่หลักของพวกมันคือการผสมพันธุ์กับมดราชินีสาวจากอาณานิคมอื่น ๆ ในระหว่างการแต่งงาน
  • เมื่อผสมพันธุ์สำเร็จ มดตัวผู้มักจะตายหลังจากนั้นไม่นาน เนื่องจากพวกมันไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของฝูง
 1. มดงาน
  • มดงานเป็นตัวเมียที่เป็นหมันซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายในฝูง เช่น หาอาหาร ดูแลรัง ดูแลลูก และปกป้องฝูง
  • มดงานอาจช่วยดูแลไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ที่เกิดจากราชินี
  • ในมดบางสายพันธุ์ มดงานสามารถวางไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ ซึ่งจะพัฒนาเป็นมดตัวผู้

กระบวนการสืบพันธุ์

 • การผสมพันธุ์:กระบวนการผสมพันธุ์มักเกิดขึ้นระหว่างการผสมพันธุ์ ซึ่งระหว่างนั้นมดนางพญาบริสุทธิ์และมดตัวผู้จากฝูงต่าง ๆ จะรวมตัวกันในอากาศเพื่อผสมพันธุ์ เมื่อการผสมพันธุ์เกิดขึ้น มดตัวผู้จะตาย และราชินีที่ได้รับการปฏิสนธิจะกลับสู่พื้นดินเพื่อสร้างอาณานิคมใหม่
 • การวางไข่:หลังจากผสมพันธุ์แล้ว มดนางพญาที่ได้รับการปฏิสนธิจะลงจอดและหาสถานที่ทำรังที่เหมาะสม มันเริ่มวางไข่ในห้องต่างๆ ภายในรัง และไข่เหล่านี้ฟักเป็นตัวอ่อน
 • การพัฒนาลูก:นางพญามดยังคงวางไข่ต่อไป และมดงานจะดูแลลูกที่กำลังพัฒนา ตัวอ่อนจะถูกป้อนและดูแลโดยคนงานจนกระทั่งพวกมันกลายเป็นดักแด้และกลายเป็นตัวเต็มวัยของมดในที่สุด
 • การเติบโตของอาณานิคม:เมื่ออาณานิคมเติบโตขึ้น อัตราการวางไข่ของราชินีอาจเพิ่มขึ้น และมดงานจำนวนมากจะถูกผลิตขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของอาณานิคม มดที่โตเต็มวัยบางตัวอาจเป็นราชินีในอนาคต ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างอาณานิคมใหม่ได้ในที่สุดผ่านการจับกลุ่ม
 • ฝูงมด:ในมดบางสายพันธุ์ ฝูงมดที่โตเต็มวัยอาจเริ่มฝูงมด ซึ่งในระหว่างที่ตัวต่อที่เจริญพันธุ์ใหม่ (ราชินีและตัวผู้บริสุทธิ์) จะออกจากฝูงเพื่อผสมพันธุ์และสร้างอาณานิคมใหม่ กระบวนการนี้ช่วยให้มดกระจายตัวไปยังพื้นที่ใหม่และตั้งอาณานิคมใหม่

กระบวนการสืบพันธุ์ในมดเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างทางสังคมและการอยู่รอดของฝูง มันเกี่ยวข้องกับการรวมกันของบทบาทและพฤติกรรมเฉพาะที่นำไปสู่ความสำเร็จโดยรวมและการขยายตัวของประชากรมด

มดเป็นแมลงสังคมที่พบได้ทั่วโลก โดยอาศัยอยู่ในอาณานิคมที่มีโครงสร้างลำดับชั้นที่ซับซ้อน พวกเขาสื่อสารกันโดยใช้ฟีโรโมนและจัดแสดงการแบ่งงาน โดยมีบทบาทพิเศษสำหรับคนงาน ทหาร และราชินี มดมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ รวมทั้งการแพร่กระจายของเมล็ดพืชและการหมุนเวียนสารอาหาร พวกมันเป็นที่รู้จักจากพฤติกรรมการหาอาหารที่เป็นระเบียบและความสามารถที่น่าประทับใจในการทำงานร่วมกันเป็นหน่วยที่เหนียวแน่น

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมด

Q1:มดคืออะไร?

A1:มดเป็นแมลงสังคมขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมและเป็นที่รู้จักจากพฤติกรรมที่เป็นระบบระเบียบและการแบ่งงานกันทำ

Q2:มดสื่อสารกันอย่างไร?

A2:มดสื่อสารผ่านฟีโรโมน ซึ่งเป็นสัญญาณทางเคมีที่ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอาหาร อันตราย และกิจกรรมของอาณานิคมอื่นๆ

Q3:มดราชินีมีหน้าที่อะไร?

A3:หน้าที่หลักของมดนางพญาคือการวางไข่ เพื่อให้แน่ใจว่าฝูงมดจะอยู่รอดและเติบโต เธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่แพร่พันธุ์แต่เพียงผู้เดียวในอาณานิคม

Q4:มดประเภทต่างๆ ในฝูงมีอะไรบ้าง?

A4:ฝูงมดประกอบด้วยมดงาน (เก็บอาหาร ดูแลลูก) มดทหาร (ปกป้องฝูง) และราชินี

Q5:มดหาอาหารได้อย่างไร?

A5:มดใช้หน่วยสอดแนมเพื่อหาแหล่งอาหาร จากนั้นจึงวางเส้นทางฟีโรโมนเพื่อนำทางคนงานคนอื่นๆ ไปยังอาหาร ส่งผลให้การหาอาหารมีประสิทธิภาพ

บทความที่น่าสนใจ : ดอกมะลิ สัญลักษณ์แห่งวันแม่ ความเย้ายวนและความลึกลับของดอกมะลิ

บทความล่าสุด