โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่  3  บ้านบ้านควนสูง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร –

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  นางจิราภรณ์ ตันจะโข ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นายสงวนชัย ตันจะโข ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางอรุณลักษณ์ แมนเมือง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นางพรทิพย์ มาศจร ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวศุภิสรา ทองมล ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นายณัฐภัทร แก้วมณี ครู กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางสาวนริสา ฉิมเรือง ครู กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางสาวรุ่งนภา อินขาว ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวเพ็ญนภา นุ้ยพัว ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวธนิษฐา ทองเทพ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นายอนันธศักดิ์ จันทร์แก้ว ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวอรอรุณ วิกล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวณัฐธิดา ถาวรพล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

บทความล่าสุด