โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่  3  บ้านบ้านควนสูง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร –

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 7 5 12 1
อนุบาล 2 0 5 5 1
อนุบาล 3 7 4 11 1
รวม อนุบาล 14 14 28 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 24 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 20 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 17 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 23 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 28 20 48 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 13 28 1
รวมประถม 114 117 231 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 128 131 259 12

บทความล่าสุด