โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่  3  บ้านบ้านควนสูง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร –

287627248_435035408624742_1483753112667043454_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3

1084640455-20190618-090518

 นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านควนสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2499โดยนายประพิศ ณ นคร ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับราษฎรจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มีนายชม ช่วยบำรุง เป็นครูใหญ่ นายนิกร แก้วเจริญเป็นครูผู้สอน ปีพ.ศ.2505 นายทั่ว วิทยปรีชากุล ศึกษาธิการอำเภอบ้านนาสารได้มาเปิดเป็นทางการ เปิดเรียนตั้งแต่ ป.1 ถึงป.4 มีครู 2 คน ปัจจุบันเปิดเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ชั้นป.6 มีนักเรียน 12 ห้อง จำนวน 334 คน มีครูประจำการ 14 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 และช่างไม้ 1 คน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม นำใช้เทคโนโลยี สุขภาพดีกันทั่วหน้า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน